روز های تنهایی

دلم را


دلم راکسانی شکستندکه هرگزدلم به شکستن

دلشان راضی نمیشد

+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم مرداد 1392ساعت 16:9 توسط مریم |

امام رضا(ع)

عکسهای حرم امام رضا (ع)
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391ساعت 18:6 توسط مریم |

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1391ساعت 13:45 توسط مریم |

زندگی...

گر زندگی این است که من میبینم

عمر ابدی نصیب دشمن باشد

+ نوشته شده در سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 20:54 توسط مریم |

خدایی هست...

دست هایم به آرزوهایم نرسید آنها بسیار دورند!

اما درخت صبرم میگوید:امیدی هست،دعایی هست،خدایی هست

+ نوشته شده در سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 20:53 توسط مریم |

کنارم باش…

tanhae.com 13799722191 کنارم باش...

بـــعضـــی وقـــتـــا دوســـتـــ دارمـــ کـــنارمـــ بـــاشیـــ
 
مـــحکـــم بـــغـــلـــمـــ کـــنیـــ
 
بـــزاریـــ آرومـــ گـــریـــهـــ کـــنمـــ
 
راحـــتـــ بـــشـــم
 
بـــعد آهـــســـتهـــ تـــو گـــوشـــمـــ بـــگیـــ:
 
دیـــوونـــهـــ منـــکهـــ بـــاهـــاتـــمـــ….!

 


+ نوشته شده در چهارشنبه دهم مهر 1392ساعت 21:51 توسط مریم |

سمت خداقطاری سمت خدا میرفت .
همه ی مردم سوار شدند .
وقتی به بهشت رسید.
همه پیاده شدند .
یادشان رفت مقصد خدا بود نه بهشت

+ نوشته شده در یکشنبه سی و یکم شهریور 1392ساعت 12:27 توسط مریم |

شاید


شـایـ ـد در مـیــ ـان ایـ ـن هـمـ ه نـامــ ـردی


بـایــ ـد شـیـطــ ـان را بـسـتـایـیـ م کـ ه دروغ نـگـفـتــــ !!


جـ ـهـنـ م را بـ ه جــ ـان خــ ـریــ ـد امــ ـا


تـظــ ـاهــ ـر بـ ه دوسـتـــ داشـتـ ـن آدم نـکـــ ـرد ...!!


+ نوشته شده در یکشنبه سی و یکم شهریور 1392ساعت 12:24 توسط مریم |

عــــشــــ


ilcz2z5t0 عــــشــــق...

 

عشق

 

برخی اوقات تحمل کردن است

اینکه با وجودِ زخم های زندگی بتوانی هنوز پا برجا باشی…

 

عشق

 

گاهی زندگی با سینه ایی بدونِ نفس است

و بدان که مرگ، قلبی است، بدون عشق

 


عشق

 

 

برخی اوقات سنگین است

همچون، سنگینیِ لیاقتِ دوست داشتهِ شدن

 


عشق

 

 

برخی اوقات زندگی دوباره است

 


عشق

 


زنده نگه داشتنِ کسی در درونت است با وجودِ فاصله های دور…

 

آزدمیر آصف

+ نوشته شده در شنبه سی ام شهریور 1392ساعت 10:45 توسط مریم |

ساعتها
ساعتها زير دوش مي نشيني به کاشي هاي حمام خيره مي شوي

غذايت را سرد مي خوري

ناهارها نصفه شب ، صبحانه را شام!

لباسهايت ديگر به تو نمي آيند ، همه را قيچي مي زني!
ساعتها به يک آهنگ تکراري گوش مي کني و هيچ وقت آهنگ را حفظ نمي شوي!

شبها علامت سوالهاي فکرت را مي شمري تا خوابت ببرد!

تنهـــــــــــــــایی از تو آدمي ميسازد که ديگر شبيه آدم نيست . . .

+ نوشته شده در شنبه بیست و سوم شهریور 1392ساعت 18:59 توسط مریم |